Thành viên tích cực
Avatar
Nguyễn Thành Tâm
Điểm số: 5780803
Avatar
Đỗ Văn Bình
Điểm số: 5447560
Avatar
Phạm Xuân Toạn
Điểm số: 3392108
Avatar
Nguyễn Văn Quyền
Điểm số: 3185364
Avatar
Mai Đức Tâm
Điểm số: 3137938
Avatar
Hải Nguyên Văn
Điểm số: 2684325
Avatar
Lê Trung Chánh
Điểm số: 2624407
Avatar
Phạm Thanh Yên
Điểm số: 2461641