Thành viên tích cực
Avatar
Nguyễn Thành Tâm
Điểm số: 5752792
Avatar
Đỗ Văn Bình
Điểm số: 5108284
Avatar
Phạm Xuân Toạn
Điểm số: 3352831
Avatar
Nguyễn Văn Quyền
Điểm số: 3163801
Avatar
Mai Đức Tâm
Điểm số: 3133682
Avatar
Hải Nguyên Văn
Điểm số: 2673244
Avatar
Lê Trung Chánh
Điểm số: 2620286
Avatar
Phạm Thanh Yên
Điểm số: 2415903