Thành viên tích cực
Avatar
Nguyễn Thành Tâm
Điểm số: 5804614
Avatar
Đỗ Văn Bình
Điểm số: 5727763
Avatar
Phạm Xuân Toạn
Điểm số: 3447829
Avatar
Nguyễn Văn Quyền
Điểm số: 3193745
Avatar
Mai Đức Tâm
Điểm số: 3140858
Avatar
Hải Nguyên Văn
Điểm số: 2692780
Avatar
Lê Trung Chánh
Điểm số: 2627045
Avatar
Phạm Thanh Yên
Điểm số: 2494797